Zamknij
 • Siedziba firmy: ul. Cmentarna 5, 66-500 Strzelce Krajeńskie
 • Nazwa firmy: ROL-PLAST Recykling Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Podstawy

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem: https://www.rol-plast.com/,

 1. Której administratorem jest ROL-PLAST Recykling Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich 66-500, na ulicy Cmentarnej 5, (zwany dalej „ROL-PLAST”).
 2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. informuje każdą osobę, której dane przetwarza o celu tego przetwarzania.
 2. wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą (dotyczącą: kontaktu, odbioru makulatury/tworzyw sztucznych/chemii, udzielania informacji),
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, w tym celu współpracy z dostawcami i podmiotami współpracującymi z ROL-PLAST,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ROL-PLAST.
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym ROL-PLAST może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.
 3. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych otrzymają Państwo elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: odpady@rol-plast.com.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. ROL-PLAST zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. ROL-PLAST dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 3. zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 4. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
 5. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 6. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 7. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Uprawnienia osób fizycznych

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ROL-PLAST przysługują następujące prawa:
 2. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 3. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w usprawiedliwionych celach ROL-PLAST jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 8. ROL-PLAST zastrzega, że w przypadku braku możliwości identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 9. ROL-PLAST informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
 10. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 11. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 12. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 13. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 14. Osoba, której dane przetwarza ROL-PLAST może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skorzystaj już dziś
z naszych kompleksowych usług

Skontaktuj się z nami i zapytaj o darmową wycenę

DARMOWA WYCENA